प्रवचन: भौतिक शरीरमा आत्मा र मन कसरी र कहिले पस्दछ ? मानिसको जीवितता कसरी व्यवस्थापन हुन्छ

प्रवचन: भौतिक शरीरमा आत्मा र मन कसरी र कहिले पस्दछ ? मानिसको जीवितता कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?   पहिले कहिल्यै कसैले उजागर नगरेको चुरो वैदिक ज्ञानको बारे गहिरो जानकारी लिनुहोस्।....